Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2019

Adalbert67
3800 1b34 500
Reposted fromzelbekon zelbekon
Adalbert67
3813 55f9
Reposted fromzelbekon zelbekon
Adalbert67
4319 2c4f 500
Reposted fromknwk knwk viaslova slova
Adalbert67
4316 17f2 500
Reposted fromknwk knwk viaslova slova
Adalbert67
4117 8de1
Reposted fromXavax Xavax viaslova slova
Adalbert67
3849 01f6 500
Reposted fromzelbekon zelbekon
Adalbert67
2393 d6da 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viazelbekon zelbekon
Adalbert67
Reposted fromFlau Flau viajojinthesun jojinthesun
Adalbert67
5319 7a77
Adalbert67
3846 cae6
Reposted fromzelbekon zelbekon viaslova slova
Adalbert67
3744 3e92
Reposted frompiehus piehus viaelinela elinela
Adalbert67

Przebaczenie jest decyzją, 
a nie emocją. 
Nie ma żadnego związku z emocjami. 
Może i całe życie będziesz odczuwać ból z powodu tego, co zrobił ci drugi człowiek. 
Ale to nie ma żadnego związku z przebaczeniem. 

To nie jest zanik pamięci. 
Będziesz pamiętać, co zrobił ten człowiek, pewnie aż do śmierci. 
(...) 
Przebaczenie polega na tym: 
- Przebaczam ci i nigdy więcej nie użyję tego przeciwko tobie.
- Nigdy już o tym nie wspomnę, ani Tobie, ani nikomu innemu.

Przebaczenie jest raczej kwestią języka niż umysłu lub serca. 
Jeśli wciąż jeszcze mówisz o tym, to nie przebaczyłeś.
A jeśli przebaczyłeś, musisz zamilknąć i odpuścić sobie. 
Na tym polega przebaczenie. 

— Mark Gungor, "Przez śmiech do lepszego małżeństwa"

March 23 2019

Adalbert67
Adalbert67
Reposted fromFlau Flau viamental-cat mental-cat
Adalbert67
Reposted fromnebthat nebthat viainto-black into-black
Adalbert67
6365 ed81 500
Reposted fromkelu kelu viainto-black into-black
Adalbert67
3849 01f6 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viainto-black into-black
Adalbert67
Reposted fromnebthat nebthat viainto-black into-black
Adalbert67
Reposted fromfelicka felicka viainto-black into-black
Adalbert67
Gdy ktoś mi mówi o "elitach" - wiem, że mam przed sobą kretyna.
— Emil Cioran
Reposted frommhsa mhsa viainto-black into-black
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl