Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2017

Adalbert67
3395 59d1
Reposted fromaletodelio aletodelio viamental-cat mental-cat
Adalbert67
Adalbert67
7106 a09c
Reposted fromcontroversial controversial viamental-cat mental-cat
Adalbert67
Reposted fromDennkost Dennkost viastarwars starwars
Adalbert67
Adalbert67
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć

June 27 2017

Adalbert67
Cierpienie jest na pewno rodzajem sensu. Bezsens przecież nie boli. Bezsens jest obojętnością.
— Anna Kamieńska

June 25 2017

Adalbert67
Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji.
— Taco Hemingway
Adalbert67
7737 8a7d 500
Reposted fromTenSigis TenSigis viaalicemeow alicemeow
Adalbert67
9165 ac40
Reposted fromhysterie hysterie viablackheartgirl blackheartgirl
7181 3a5f 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasadporn sadporn
Adalbert67
8614 006d
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasadporn sadporn
Adalbert67
Adalbert67

June 23 2017

Adalbert67
1697 eb7c 500
Adalbert67
A gdy serce Twe przytłoczy
Myśl, że żyć nie warto,
Z łez ocieraj cudze oczy,
Chociaż Twoich nie otarto.
— Maria Konopnicka
Reposted frommonstrum monstrum viablackheartgirl blackheartgirl
Adalbert67
9627 11c2
Reposted fromoutline outline viablackheartgirl blackheartgirl

June 21 2017

Adalbert67
8231 3248 500
Reposted frominto-black into-black

June 20 2017

Adalbert67
Adalbert67
5440 d332 500
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viainto-black into-black
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl