Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

Adalbert67
4382 5949 500
Reposted fromPoranny Poranny viablackheartgirl blackheartgirl
Adalbert67
0628 b562
Reposted fromraptorek raptorek viablackheartgirl blackheartgirl
Adalbert67
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska

May 22 2017

Adalbert67
The Shining
Directed by Stanley Kubrick (1980)
2336 3d37 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viamental-cat mental-cat
4097 f633

funfrom4chan:

To Infinity

Reposted fromniji-tan niji-tan viamental-cat mental-cat
4098 aa9c

funfrom4chan:

and beyond

Reposted fromniji-tan niji-tan viamental-cat mental-cat
5169 0c2d

kiitosik:

“Teatr to nie jest ani salon, ani też przystań dla statków. Teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie, gdyż tam pokazuje się ludziom, jakimi mogliby być, jakimi pragnęliby być, choć nie mają na to odwagi, i jakimi są.”

Tove Jansson, “Lato muminków"

P.J. Lynch, “Death and the Maiden”, źródło

Adalbert67
7286 a9ab
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamental-cat mental-cat
Adalbert67
8385 c800 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamental-cat mental-cat
Adalbert67
1256 fcec 500
Reposted fromProfilschnitte Profilschnitte viabullet00 bullet00
Adalbert67
4172 6330
Reposted from3ch0 3ch0 viabullet00 bullet00

May 21 2017

Adalbert67
Adalbert67
2361 b8c7 500
Reposted frompulperybka pulperybka viainto-black into-black

May 20 2017

0681 cabb 500

serious:

you’ll be fine 

7329 0715 500

andantegrazioso:

The Frick Collection | versaillesadness_

May 19 2017

Adalbert67
Adalbert67
1100 ca68 500
Zadura
Adalbert67
1055 368d
Reposted fromtfu tfu viasadporn sadporn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl