Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

Adalbert67
0930 cd91 500
Reposted fromurojenie urojenie viadodomudaleko dodomudaleko
Adalbert67
Adalbert67
8776 5fce
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadodomudaleko dodomudaleko
Adalbert67
4140 0225 500
Adalbert67
6926 6c6e
Reposted fromoutline outline viadodomudaleko dodomudaleko
Adalbert67
0954 fc40 500

Nah, too much impossible. I still think it's God with his torch.
Adalbert67

Ileż ja się napłakałam. Ale teraz już nie płaczę. Człowiek przestaje płakać, kiedy przestaje wierzyć w szczęście.

— Coco Chanel
Reposted fromteraz teraz viadodomudaleko dodomudaleko
Adalbert67
4582 68ad
Reposted frompiepszoty piepszoty viadodomudaleko dodomudaleko
1619 b014 500

kingsxoqueens:

The opposite of albinism called melanism, a recessive trait where the skin and fur are all black.

Adalbert67
Była to miłość od pierwszego wejrzenia, od ostatniego wejrzenia, od każdego, wszelkiego wejrzenia.
— Vladimir Nabokov
Reposted fromtranswizja transwizja viadodomudaleko dodomudaleko
Adalbert67
Ten kto myśli, że może i potrafi – może i potrafi. Ten kto myśli, że nie może i nie potrafi – nie może i nie potrafi. To bezwzględne, bezdyskusyjne prawo.
— Pablo Picasso
Adalbert67
Każda zupa kiedyś się kończy.
Ile się zmieniło od pierwszego reposta?
— "chce ułożyć sobie życie" nadal aktualne
Reposted fromrawwwr rawwwr viadodomudaleko dodomudaleko
Adalbert67
Adalbert67

September 20 2017

September 19 2017

Adalbert67
4610 c834 500
Adalbert67

September 18 2017

Adalbert67

September 17 2017

Adalbert67
6656 02e2 500
Reposted fromtfu tfu viasadporn sadporn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl