Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

Adalbert67
Adalbert67
6802 2c9f
Reposted fromnyaako nyaako viapseudooptymistka pseudooptymistka
Adalbert67
0357 c80e
Reposted fromjoko joko viablackheartgirl blackheartgirl
Adalbert67
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
Adalbert67
7024 74df 500
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viaalicemeow alicemeow

April 25 2017

Adalbert67
Adalbert67
(...) Powiem wprost: nie lubię siebie. Jest kilka rzeczy, które w sobie cenię, ale to nie jest wystarczające, żebym zaakceptował całość.
— Olaf Lubaszenko: Przez pięć lat myślałem, że po prostu jest mi smutno
Adalbert67
Adalbert67
7870 ec60
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viaalicemeow alicemeow
Adalbert67
Adalbert67
4179 d01c 500
papież wpierdolu
Reposted fromzelbekon zelbekon viaalicemeow alicemeow
Adalbert67
1331 6cfc 500
Reposted fromkelu kelu viaalicemeow alicemeow

drakesideheaux:

Remembering u only got one life and you ain’t done shit but have depression 

Reposted fromfrlendzoned frlendzoned viaalicemeow alicemeow
Adalbert67
6435 b1d7 500
Snow White as Fiora
Reposted fromLeWho LeWho viaalicemeow alicemeow
Adalbert67
7062 0fc6 500
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viaalicemeow alicemeow

April 24 2017

9608 02b5 500
Reposted fromprettywomen prettywomen viabullet00 bullet00

April 23 2017

Adalbert67
3000 0b63 500
friend
Reposted frommoralna moralna viablackheartgirl blackheartgirl
Adalbert67
Pozbierać jest się dziesięć razy trudniej, niż rozsypać.

— Suzanne Collins
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl