Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

Adalbert67
5004 e636
Reposted fromflesz flesz viamental-cat mental-cat
Adalbert67
9413 5e51 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viamental-cat mental-cat

March 18 2018

Adalbert67
1840 dbf9
Reposted fromEtnigos Etnigos
Adalbert67
7639 bb14
Adalbert67
Adalbert67
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca.
Adalbert67
1600 6789

March 16 2018

Adalbert67
Adalbert67
7709 c018
Reposted fromteijakool teijakool viastraycat straycat
Adalbert67
Reposted fromDagarhen Dagarhen viastraycat straycat

March 15 2018

Adalbert67
1312 7250
Reposted fromnezavisan nezavisan viamental-cat mental-cat
Adalbert67
8572 3454 500
Lookslikefilm
Reposted fromPoranny Poranny viapseudooptymistka pseudooptymistka
7608 2a88 500
Reposted fromfreakish freakish viainto-black into-black
5019 e1ad

we-love-gaming:

Best Article I’ve Ever Read

Adalbert67
8736 87e6 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viastarwars starwars

March 14 2018

Adalbert67
Gra się takimi kartami, jakie się ma, nawet jeśli są kiepskie.
— Camilla Läckberg – Kaznodzieja
Adalbert67
9602 e105
Reposted fromdeprim deprim viapseudooptymistka pseudooptymistka
Adalbert67
2947 94e7
Adalbert67
4418 e927 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl