Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

Adalbert67
7576 5ee1 500
Reposted fromslodziak slodziak viainto-black into-black

May 23 2017

Adalbert67
Reposted fromtfu tfu viamental-cat mental-cat
Adalbert67
3855 7b34 500
Reposted frommiststueck miststueck viamental-cat mental-cat
Adalbert67
9857 01dd
The Witcher, Gwent.
Reposted fromvideogames videogames viaalicemeow alicemeow
Adalbert67
5891 e2b2
<3
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasadporn sadporn
0813 a595 500

sexykitty544:

sixpenceee:

The armored skeleton of Saint Pancratius at the Church of St Nikolaus in Switzerland

Pretty fucking cool

Reposted from10k-saints 10k-saints viamental-cat mental-cat
Adalbert67
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
Adalbert67
3765 6b9b
Adalbert67
4382 5949 500
Reposted fromPoranny Poranny viablackheartgirl blackheartgirl
Adalbert67
0628 b562
Reposted fromraptorek raptorek viablackheartgirl blackheartgirl
Adalbert67
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska

May 22 2017

Adalbert67
The Shining
Directed by Stanley Kubrick (1980)
2336 3d37 500
4097 f633

funfrom4chan:

To Infinity

Reposted fromniji-tan niji-tan viamental-cat mental-cat
4098 aa9c

funfrom4chan:

and beyond

Reposted fromniji-tan niji-tan viamental-cat mental-cat
5169 0c2d

kiitosik:

“Teatr to nie jest ani salon, ani też przystań dla statków. Teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie, gdyż tam pokazuje się ludziom, jakimi mogliby być, jakimi pragnęliby być, choć nie mają na to odwagi, i jakimi są.”

Tove Jansson, “Lato muminków"

P.J. Lynch, “Death and the Maiden”, źródło

Adalbert67
7286 a9ab
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamental-cat mental-cat
Adalbert67
8385 c800 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamental-cat mental-cat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl